Stichting Zelf Denken Samen Doen

Welkom op de website van de Stichting Zelfstandig Denken, Samen Doen (ZDSD). Op deze website vindt u informatie over de Stichting ZDSD en haar activiteiten.

Missie

ZDSD levert een bijdrage met impact aan de versterking van het democratisch vermogen van jonge Nederlanders door middel van projecten gericht op democratische vorming en burgerschap, in de samenleving in het algemeen en in het onderwijs in het bijzonder.

Doelstellingen

 1. Het actief bijdragen aan een samenleving waarin de kracht van kritisch denken gebaseerd op deugdelijke informatie, gepaard gaat aan een open, tolerante houding naar andersdenkenden “in de geest van Desiderius Erasmus”.
 2. Het bijeenbrengen van het gedachtegoed van Erasmus als referentiepunt voor actuele maatschappelijke discussies. De nationaal icoon op het gebied van kritisch denken en tolerantie dient daarbij niet alleen als een aansprekend voorbeeld uit het verleden, maar ook als de tijdloze drager van een doorlopend ideaal en discours.

‘Zelf Denken, Samen Doen’ gaat over mensen die als zelfstandige burgers en met onderscheidingsvermogen kunnen denken en handelen. Die het vermogen hebben om goed geïnformeerd, kritisch én betrokken deel te nemen aan een veranderende samenleving. Een samenleving waarin vertrouwde patronen snel veranderen, waarin culturen uit de hele wereld samenkomen, waarin maatschappelijke verschillen en overeenkomsten opnieuw moeten worden gedefinieerd, waarin vrijwel alle informatie op verschillende manieren direct beschikbaar is, en waarin steeds hogere eisen worden gesteld aan het vermogen die informatie te beoordelen op deugdelijkheid en diversiteit. Dat is een kwaliteit die niet zomaar op school of op internet wordt geleerd.

De Stichting ZDSD is opgericht om het werk en gedachtegoed van Erasmus bijeen te brengen als referentiepunt voor actuele maatschappelijke discussies. Zij komt voort uit het initiatief om een digitaal monument voor Desiderius Erasmus op te richten, waarin al zijn werken beschikbaar gesteld kunnen worden voor het algemene publiek en de wetenschap. De initiatiefnemers, vooraanstaande organisaties uit de wereld van openbare bibliotheken en wetenschap, willen het daarbij niet laten. Met de huidige activiteiten wordt de ambitie uitgewerkt om actief bij te dragen aan een samenleving waarin de kracht van kritisch denken gebaseerd op deugdelijke informatie gepaard gaat aan een open, tolerante houding naar andersdenkenden ‘in de geest van Erasmus’. 

‘Verander de wereld, begin bij jezelf’, luidt een oud adagium. En dat is heel concreet, want de manier waarop wij kijken naar en handelen in de wereld – in ons werk, in onze directe leefomgeving, bij onze interacties in de digitale wereld – begint inderdaad bij onszelf. Onze meningen en overtuigingen bepalen met wie wij ons verenigen in groepen van gelijkgestemden en hoe wij omgaan met individuen of groepen van andersdenkenden. Daarom zijn de activiteiten gericht op de individuele geest. Om te bevorderen dat mensen van alledag worden ondersteund en geprikkeld in het ontwikkelen van eigen meningsvorming, van een open kritische geest, en van begrip en tolerantie in hun handelen.

Beleidsplan

ZDSD kent zijn wortels in de organisatie van diverse projecten rondom de filosoof Erasmus en verbreedt zich nu naar burgerschap in bredere zin. We hebben inmiddels een aantal succesvolle projecten ontwikkeld voor PO, VO en MBO met meetbare resultaten én zijn bezig de lesmethode te ontwikkelen voor burgerschapsonderwijs die haar basis vindt in het burgerschapscurriculum, met daarbij een nadruk op het ontwikkelen van de 21e -eeuwse vaardigheden. Aangezien onze partner, Stichting Bibliotheek Rotterdam, ook veel activiteiten organiseert op gebied van o.a. taalvaardigheid en dialoog, zijn wij in staat een mooi op maat gemaakt lespakket te bieden voor PO, VO en/ of MBO.

Wat is Burgerschapsonderwijs volgens ons?

In de geglobaliseerde wereld wonen hele diverse individuen met eigen meningen, die het recht hebben om gehoord te worden en de plicht/taak/uitdaging om naar anderen te luisteren. Wij willen kinderen en jongeren inspireren om in de geest van Erasmus hun stem te laten horen. Hiervoor begeleiden wij hen in het ontwikkelen van vaardigheden die hen helpen om zich te navigeren door deze wereld en hun plek in te nemen in de maatschappij.

Vaardigheden

De vaardigheden waar wij (o.a. via onderzoekend leren) bij ondersteunen zijn:

 • Taalvaardigheid
 • Debatteren
 • Het onderbouwen van de eigen mening
 • Kritisch denken en bevragen
 • Digitale geletterdheid
 • Interpreteren van beeld
 • Inleven in andere perspectieven
 • Het voeren van een democratisch gesprek (dialoog) 

Lessen op maat en vraaggericht

De stichting ZDSM wil haar projecten verder uitwerken en verankeren in een lesmethode burgerschap voor PO, VO en MBO, waarbij alle vereiste bouwstenen en lesdoelen aan bod komen. Deze lessen maken we graag op maat en vraaggericht: wat ontbreekt nog in het burgerschapscurriculum op school? Welke thema’s zijn interessant en welke vaardigheden zou je verder willen ontwikkelen bij de leerlingen? Hoeveel lessen zou deze methode bij voorkeur moeten hebben? En is er ruimte voor een excursie naar de Erasmus Experience in de bibliotheek? Dit onderzoek hebben wij gedaan tijdens de conferentie over Burgerschap en Inclusiviteit.

Verbreding naar regio Rotterdam/Rijnmond

Met het ontwikkelde materiaal kan de stap worden gezet om de opgedane leerervaringen/resultaten/methodiek uit de projecten te verbreden en uit te dragen naar een groter gebied, de regio Rotterdam/Rijnmond en daarna mogelijk naar de provincie Zuid-Holland, eventueel als opmaat naar een verdere opschaling die initiatieven verbindt op landelijk niveau.

Statuten

 • Statutaire naam: Stichting Zelfstandig Denken, Samen Doen
 • Statutaire zetel: gemeente Rotterdam
 • Bezoekadres: Hoogstraat 110, 3011PV Rotterdam
 • Datum akte van oprichting: 13-06-2016
 • Datum akte laatste Statutenwijziging: 14-04-2020
 • KvK-nummer 66241499
 • RSIN 856458612

Bestuur

In artikel 5 van de statuten is de bestuurssamenstelling geregeld.
Het bestuur bestaat uit ten minste twee leden doch bij voorkeur uit een oneven aantal van ten minste vijf leden, te weten ten minste drie leden A en twee leden B.

De volgende leden hebben zitting:

A-leden

 • prof. dr. S.W.J. Lamberts
 • dr. Th. Kemperman, namens Bibliotheek Rotterdam
 • prof. dr. A. Visser, namens Erasmus of Rotterdam Society
 • C. Klapwijk, observator namens de KB
 • vacature, namens Huygens Instituut (KNAW)
 • vacature, namens Erasmus Universiteit Rotterdam

B-leden

 • J.W. Sieburgh
 • vacature

Bestuurlijke projectleiding

 • Harry Kramer
 • Email: hykramer@ziggo.nl
 • Telefoon: (06)15038005

Bestuurders

Lamberts, Steven Willem Jan
 • Functie: Voorzitter
 • Geboortedatum: 20-09-1944
 • Datum in functie: 13-06-2016
 • Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
Kemperman, Theodorus Cornelis Maria
 • Functie: Secretaris/Penningmeester
 • Geboortedatum: 19-04-1956
 • Datum in functie: 13-06-2016
 • Bevoegdheid: Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Financiële verantwoording

Bekijk hier de Jaarrekening 2022.